Otsi

silt

sisseränne

Rändepoliitika

Fine, Sarah; Ypi, Lea. Migration in Political Theory: The Ethics of Movement and Membership. – Oxford ; New York : Oxford University Press, 2016.

Riikidel on õigus kujundada oma immigratsioonipoliitikat. Tänapäeval ollakse arvamusel, et igal inimesel on õigus vabalt liikuda ning emigreeruda, kuid sellega ei kaasne õigust sisserändeks igasse riiki. Inimeste vaba liikumine on üks põhivabadusi, mis on tihedalt seotud migratsiooniga. Käesoleva raamatu autorid arutlevad, kas ja millises ulatuses peaksid riigid tunnustama inimeste õigust vabalt rännata ning kas sellise õiguse piiramine on õigustatud. Lisaks analüüsitakse raamatus „Migration in Political Theory: The Ethics of Movement and Membership“ kriitiliselt kodakondsuse saamist, võimalikke kaasnevaid pingeid sisserändajate ja kohalike elanike vahel, samuti võõrtöötajate ärakasutamise ja põgenike vastutusega seonduvaid probleeme.
Loe edasi “Rändepoliitika”

Piirikontroll, põhiõigused ja andmekaitse – uus reisiinfo ja -lubade süsteem ETIAS

2016. aasta septembris esitas Euroopa Komisjon rea meetmeid Euroopa julgeoleku tõhusamaks tagamiseks. Euroopa piiri- ja rannikuvalve operatiivse tegutsemise kiirendamise, ELi riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi vastuvõtmise ja rakendamise kõrval tehti ettepanek ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi ETIAS loomiseks. Vastava määruse võttis komisjon vastu 16. novembril 2016. Sellega seoses avaldati 18. mail 2017 Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni (LIBE) tellitud uuring European Travel Information and Authorisation System (ETIAS): Border management, fundamental rights and data protection, mis käsitleb kavandatavat kontrollisüsteemi põhiõiguste, isikuandmete kaitse ja privaatsuse tagamise aspektist.

Eesti seisukohta ETIASe suhtes vaata siit.

Vaata ka:
Interoperability of European information systems for border management and security (15.06.2017)

EDPS Opinion on the Proposal for a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) (2017) Loe edasi “Piirikontroll, põhiõigused ja andmekaitse – uus reisiinfo ja -lubade süsteem ETIAS”

Kes on pagulane?

Mille alusel tunnistada keegi pagulaseks? Mida tähendab pagulase staatus õiguslikult? Kas inimõigustest võiks olla abi pagulase staatuse määratlemisel? Nendele suure põgenikevooluga esile kerkinud küsimustele otsib vastuseid ja lahendusi artiklite kogumik

Human rights and the refugee definition : comparative legal practice and theory

Kogumik sisaldab uuringuid ja võrdlevaid analüüse. Ülevaate saab pagulasõigust käsitlevatest rahvusvahelistest dokumentidest ja pagulasseisundi konventsiooni tõlgendamisest. Käsitletakse nt Saksamaal, Kanadas, Suurbritannias, Austraalias pagulaste ja sisserändajatega seotud regulatsioone teoorias ja praktikas. Tähtsal kohal on inimõiguste kaitse pagulasprobleemide lahendamisel ja ka majanduspõgenike temaatika.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑