Justiitsministeerium on avalikuks teinud eelnõu, millega võetakse autoriõiguse seadusesse üle direktiivist tulenevad muudatused. Eelnõu on saadetud kooskõlastamiseks ja arvamuste avaldamiseks ministeeriumitele ja huvigruppidele. Direktiivist tulenevalt peavad muudatused olema jõustatud hiljemalt 7. juuniks 2021. 

Eelnõu ning seletuskirjaga on võimalik tutvuda siin.

Suurimad muudatused rahvusraamatukogu jaoks on teksti- ja andmekaeve ning kaubanduskäibest väljas olevate teoste regulatsioonid. Teksti- ja andmekaeve vaba kasutuse erand on autoriõiguse seaduses sätestatud juba varasemalt, kuid direktiiviga ühtlustatakse Euroopa Liidu üleselt selles osas autoriõiguse sätteid.

Direktiiv annab teksti- ja andmekaeveks kaks õiguslikku alust.

  • Esimesega antakse õigus teadusuuringutes koopiate tegemiseks kultuuri- ning teadusorganisatsioonidele.
  • Teiseks on niinimetatud üldine erand, mis annab teksti- ja andmekaeve tegemiseks õiguse kõigile. Selle erandi suhtes on õiguste omajatel võimalik enda teosed aga välistada.

Kaubandusvõrgust väljas olevate teoste regulatsioon loob võimaluse laiendatud kollektiivsete litsentside sõlmimiseks. See tähendab, et kultuuripärandiasutustel on võimalus kollektiivsete esindamiste organisatsioonidega sõlmida litsentse selliste teoste kasutamiseks, mis ei ole enam kaubanduskäibes, sõltumata sellest, kas kõik õiguste omajad on kollektiivse esindamise organisatsiooni selleks volitanud. Selleks peab kollektiivse esindamise organisatsioon esindama piisavalt paljusid autoreid sama liiki teoste puhul.

Juhul kui sellist organisatsiooni ei ole, siis on kultuuripärandiasutustel õigus kasutada selliseid kaubanduskäibest väljas olevaid teoseid ilma autorite või kollektiivsete esindamise organisatsiooni nõusolekuta, tingimusel, et teave selliste teoste kasutamise kohta on tehtud vähemalt kuus kuud enne teose kasutamist üldsusele kättesaadavaks.

Õiguste omajatel on õigus enda teosed nii litsentsi kui erandi alusel kasutamisest välistada.