EU eIDAS Regulation : Regulation (EU) 910/2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market : article-by-article commentary / edited by Alessio Zaccaria, Martin Schmidt-Kessel, Reiner Schulze, Alberto Maria Gambino. – München [etc.] : Beck [etc.], 2020. – X, 379 lk.

Raamat “EU eIDAS Regulation” seletab lahti e-identimise ja usaldusteenuste määruse kõik sätted. Määrus loob uue süsteemi turvaliste e-tehingute jaoks ettevõtjate, kodanike ja ametiasutuste vahel.  Näiteks on nüüd Eesti ettevõtjal lihtne esitada pakkumisi Rootsi avaliku teenuse konkursile ja ELi toetusi saab hallata algusest lõpuni internetipõhiselt. Ühes ELi riigis väljastatud e-ID vahendit tuleb tunnustada kõigis teistes ELi riikides. Vastastikuse tunnustamise põhimõtet tuleks rakendada siiski vaid juhul, kui e-identimise süsteem täidab määruse tingimusi,  sellest on komisjoni teavitatud ja see on kantud avaldatud nimekirja. e-ID vahendite vastastikune tunnustamine on kohustuslik 28. septembrist 2018.

Raamat pakub määruse kohta põhjalikke kommentaare koos viidetega teaduslikele kirjutistele. Andmaks hinnangut määruse rakendamisega seotud õiguslikele probleemidele, kommenteerivad autorid määruse kõiki aspekte, järgides sealjuures tehnoloogianeutraalset lähenemisviisi,  mida määrusega on soovitud saavutada, pidades silmas siiski ka selle väga spetsiifilise valdkonna tehniliselt kindlaks määratud definitsioone ja nõudeid. Raamat valmis piiriülese projekti tulemusena ja hõlmab mitmete Euroopa riikide praktikaid.

Sisukord

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 910/2014, 23. juuli 2014, e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ ELT L 257, 28.8.2014, lk 73—114

Euroopa Liidu infokeskuse digitaalse ühisturu teemaline fookusleht