Weber, Albrecht. European constitutions compared. – München : Beck, 2019. – XVII, 221 lk.

Eesti Vabariigi põhiseadus võeti vastu 100 aastat tagasi, täpsemalt 15. juunil 1920. Euroopa Liidu põhiõiguste harta jõustumisest möödus 2019. aasta 1. detsembril 10 aastat. Põhiseadusest räägitakse sel puhul palju rohkem kui tavaliselt, ka põhiõigustega seonduv satub sagedamini aruteluteemade hulka. See on hea põhjus pöörata suuremat tähelepanu põhiseaduse tähendusele ja põhiseaduses sätestatule.

Meie kogusse on jõudnud põhjalik uurimus Euroopa riikide põhiseadustest, nende ühisjoontest ja eripäradest. Raamatu European constitutions compared autor, emeriitprofessor Albrecht Weber võrdleb riikide põhiseadusi. Käsitluse pidepunktideks on terminoloogia, põhiseaduse mõiste ja funktsioon, põhimõtted, kaitse, muutmine, põhiseaduseõiguse allikad jms. Peatutakse ka võimude lahususel, põhiseaduslikel institutsioonidel ja riigivõimu korraldusel põhiseaduse vaates. Kokku 14 peatükki põhjalikku analüüsi, sh Euroopa Liidu, inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ning kohtupraktika mõju põhiseadusõigusele.

Sihtrühmana on autor pidanud silmas õigusteaduse ja politoloogia üliõpilasi ning teadlasi, kes tegelevad Euroopa riikide põhiseadusõigusega.

Loe lisaks:
Ernits, Madis. Constitution as a system / [School of Law, University of Tartu ; supervisors: Marju Luts-Sootak, Uno Lõhmus]. – Tartu : University of Tartu Press, 2019. – 207 lk.

Heringa, Aalt Willem. Constitutions compared : an introduction to comparative constitutional law. – Cambridge : Intersentia, 2016. – XV, 473 lk.

National constitutions in European and global governance : democracy, rights, the rule of law : national reports / eds. Anneli Albi, Samo Bardutzky. – The Hague : T.M.C. Asser Press, 2019. – 2 kd. (XXIV, 1522 lk.)

Vaata ka:
The EU Charter of Fundamental Rights as a binding instrument : five years old and growing / eds. Sybe de Vries, Ulf Bernitz and Stephen Weatherill. – Oxford ; Portland, Oregon : Hart Publishing, 2015. – XL, 372 lk.

The EU Charter of fundamental rights : a commentary / ed. by Steve Peers. – Oxford ; Portland (Or.) : Hart, 2014. – XLII, 1893 lk.

EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA : 5 fakti, mida peaksid teadma

Eurobaromeeter: inimõiguste kaitse on EL kodanike silmis tähtsaim Euroopa põhiväärtus (2019)