Energy, transport and environment statistics / European Commission, Statistical Office of the European Communities (Eurostat). – Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2019.

Euroopa Liit (EL) on alustanud üleminekut ressursitõhusale, vähese CO2 heitega kliimaneutraalsele ringmajandusele.

ELi kliima- ja energeetikaeesmärgid 2030 on: 40 % vähem kasvuhoonegaaside heitkoguseid; 32 % energiat toodetakse taastuvatest energiaallikatest; energiatõhusus paraneb 32,5 %, võrreldes 1990. aasta tasemega. Energialiidu eesmärgiks on mitmekesistada energiaallikaid ja tagada energeetikajulgeolek, luua täielikult integreeritud energiaturg, parandada energiatõhusust, vähendada heitkoguseid, toetada uuringuid ja leida uusi süsinikdioksiidiheidet vähendavaid tehnoloogiaid. Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava näeb ette 40 tegevust konkurentsivõimelise transpordisüsteemi loomiseks. Strateegia abil vähendatakse märkimisväärselt Euroopa sõltuvust imporditud naftast ja vähendatakse aastaks 2050 süsinikdioksiidi heiteid 60 %. Seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi  eesmärgiks on looduskapitali kaitse ja säilitamine. Ringmajanduse kava  kiirendab ulatuslikuma ringlussevõtu ja korduskasutamise kaudu üleminekut nutikale majandusele.

Kõikide eelpool nimetatud ELi strateegiate väljatöötamisel, rakendamisel, monitoorimisel, aga ka avalikkusele tutvustamisel on vaja võrreldavat ja usaldusväärset statistikat. Valiku andmeid leiab kogumikust “Energy, transport and environment statistics”. Kogumik ilmub igal aastal. 2019. aasta väljaandes on varasemast enam pööratud rõhku andmete visuaalsele esitamisele. Iga käsitletava teema juhatab sisse ülevaatlik infograafika. Tavapäraste tabelite asemel kasutatakse senisest rohkem kaarte ja skeeme.

Vabalt allalaetav ELi väljaannete veebilehelt.

Kõige värskemad statistilised andmed energeetika, transpordi ja keskkonna teemal leiab Euroopa Statistikaameti (Eurostat) portaalist.