Parliamentary cooperation and diplomacy in EU external relations : an essential companion / edited by Kolja Raube, Meltem Müftüler-Baç, Jan Wouters. – Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, [2019]. – xxx, 514 lk.

Euroopa Liidu lugemissaalist leiab nüüd põhjaliku artiklikogumiku parlamentide, sh Euroopa Parlamendi rollist Euroopa Liidu (EL) välissuhetes. Tegu on seni suhteliselt vähe käsitletud teemaga. Kogumikus analüüsitakse parlamentide rolli politoloogia ja õiguse vaatenurgast, vaatluse alla võetakse olulised juhtumiuuringud. Tõestust leiab parlamentide kasvav võrgustumine ja koostöö nii ELi sees kui ka väliste osalejatega. Käsitlemist leiavad parlamentaarne järelevalve, kontroll ja konfliktide vahendamine; parlamentide roll nõukogu eesistumises. Parlamentaarse koostöö sise- ja välismõõdet vaadeldakse laiemas kontekstis, analüüsitakse ELi suhteid naaberregioonidega ning parlamentaarsete institutsioonidega maailma teistes piirkondades (Mercosur, EuroLat, Lääne-Aafrika Riikide Majandusühendus, Aasia ja Lääne-Balkani riigid, postsovetlik piirkond).

Artiklid on jaotatud viie teema alla:

1. Parlamentaarne koostöö ja diplomaatia ELi välissuhetes: kontseptsioonid ja teooriad
2. Parlamentidevaheline koostöö ja diplomaatia ELi välissuhetes
3. Parlamentidevaheline koostöö ja diplomaatia ELi naabruses (Türgi ja Ukraina näitel)
4. Multilateraalne parlamentaarne koostöö ja diplomaatia ELi välissuhetes ja väljaspool
5. Parlamentaarse diplomaatia teemad: kaubandus, keskkond ja rahvusvaheline konflikt

Kogumik on suunatud ELi välissuhete, globaalse valitsemise, aga samuti rahvusvaheliste suhete ja politoloogia valdkonnaga tegelevatele üliõpilastele ja teadlastele.