Roeben, Volker. Towards a European Energy Union : European energy strategy in international law / Cambridge : Cambridge University Press, 2019. – xiii, 271 lk.

EU energy in figures : statistical pocketbook / European Commission, Directorate General for Energy and Transport, Eurostat. – Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2019.

Euroopa Liit (EL) on Lissaboni lepingust tulenevate volitustega valmis looma Euroopa energialiitu. Liidu eesmärgiks on tagada läbi tootmis- varustus- ja tarbimistsükli tarbijatele turvaline, jätkusuutlik ja taskukohane energia. Alates 2014. aastast on EL  arendanud uut strateegiat, millel on kolm prioriteeti: kliimamuutused, poliitiline julgeolek ja majanduslik konkurentsivõime. Raamatus “Towards a European Energy Union : European energy strategy in international law” kirjeldatakse energeetika valdkonda reguleerivat õigusrežiimi, mis liidab omavahel ELi õiguse, rahvusvahelise õiguse, siseriikliku õiguse ja energialiiduga seotud riikide õiguse. Analüüsitakse ja selgitatakse õigusrežiimide kasvavat seotust saavutamaks ühist eesmärki, milleks on Euroopa ja üleilmse energiasüsteemi muutmine. Raamat on suunatud teadlastele ja üliõpilastele, kes tegelevad energeetika-alaste õigusnormide ja energiapoliitikaga.

Euroopa Statistikaameti (Eurostat) värske taskuteatmik “EU energy in figures” annab ülevaate olulisimatest energeetika valdkonnaga seotud statistilistest andmetest Euroopa Liidus tervikuna ja lisaks iga liikmesriigi kohta eraldi. Andmed pärinevad erinevatest alllikatest: Euroopa Komisjoni talitustelt, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt nagu Euroopa Keskkonnaagentuur (European Environment Agency) ja Rahvusvaheline Energiaagentuur (International Energy Agency), samuti on kasutatud Euroopa Komisjoni hinnanguid juhul, kui teised allikad ei ole olnud kättesaadavad.

Väljaanne on jagatud viieks osaks:
1. ülevaade energeetikast üleilmsel ja ELi tasandil;
2. peamised näitajad ELi ja liikmesriikide tasandil;
3. sotsiaalmajanduslikud näitajad ELis;
4. energeetika mõju keskkonnale;
5. riikide ülevaated (sh statistilised andmed Eesti energeetika kohta).

Vabalt allalaetav ELi väljaannete veebilehelt.