Weber, Rolf H. ; Staiger, Dominic. Transatlantic data protection in practice. – Germany : Springer, 2017. – XXXII, 162 lk.

Andmekaitsereform ja isikuandmete kaitse uus regulatsioon Euroopa Liidus on andnud šveitsi spetsialistidele alust uurida Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide andmekaitse põhimõtete ja privaatsuspoliitika vastastikust mõju. Suurandmetehnoloogiate ja pilvepõhiste süsteemide levikuga kaasnevate andmete kogumise, omamise, edastamise ja kaitsmise õiguslikke aspekte analüüsivad autorid Rolf H. Weber ja Dominic N. Staiger raamatus Transatlantic data protection in practice. Eelkõige lähtutakse ettevõtluskeskkonnast ja uue regulatsiooni mõjust Euroopa kliente omavatele Ameerika ettevõtetele. Käsitletakse ka riskide vähendamise ja andmeturvalisuse tagamise probleeme ning edasisi arengusuundi.

Loe ka e-raamatut EU General Data Protection Regulation (GDPR) : an implementation and compliance guide / IT Governance Privacy Team. – Cambridgeshire : IT Governance Publishing, 2017. – 381 lk.

Vaata lisaks:
Blasi Casagran, Cristina. Global data protection in the field of law enforcement : an EU perspective. – London ; New York : Routledge, 2017. – XVII, 244 lk.

Bygrave, Lee A. Data privacy law : an international perspective. – Oxford : Oxford University Press, 2014. – XXIX, 233 lk.

New European General Data Protection Regulation : a practitioner’s guide : ensuring compliant corporate practice / ed. by Daniel Rücker, Tobias Kugler. – München : Beck ; Oxford : Hart, 2018. – XXVIII, 291 lk.

Euroopa andmekaitseõiguse käsiraamat / FRA, European Court of Human Rights, Council of Europe. – Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2015. – 204 lk.

Kivimaa, Carel. Euroopa Komisjoni rakendusotsuse (EL) 2016/1250 kehtivust mõjutavad olulised arengud USA ja Euroopa Liidu õiguses : magistritöö / Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, üldosakond, IT-õiguse programm ; juhendajad Mati Kaalep, Helen Eenmaa-Dimitrieva. – Tartu : Tartu Ülikool, 2017. – 102 lk.

Sehver, Kätlin Helena. Privaatsusõiguse riive proportsionaalsuse hindamise kriteeriumid Euroopa Liidu õiguses elektroonilise side andmete kaitse valdkonna näitel : magistritöö / Tartu Ülikool, õigusteaduskond, avaliku õiguse osakond ; juhendaja: Carri Ginter. – Tallinn : Tartu Ülikool, 2017. – 94 lk.

Sillaots, Sandra. Isikuandmete kaitse regulatsiooni ühtlustamine Isikuandmete kaitse üldmääruse eelnõus ja selle mõju Eestile : magistritöö / Tartu Ülikool, õigusteaduskond, riigi- ja haldusõiguse õppetool ; juhendaja Kalle Merusk. – Tartu : Tartu Ülikool, 2014. – 101 lk.