2016. aasta septembris esitas Euroopa Komisjon rea meetmeid Euroopa julgeoleku tõhusamaks tagamiseks. Euroopa piiri- ja rannikuvalve operatiivse tegutsemise kiirendamise, ELi riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi vastuvõtmise ja rakendamise kõrval tehti ettepanek ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi ETIAS loomiseks. Vastava määruse võttis komisjon vastu 16. novembril 2016. Sellega seoses avaldati 18. mail 2017 Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni (LIBE) tellitud uuring European Travel Information and Authorisation System (ETIAS): Border management, fundamental rights and data protection, mis käsitleb kavandatavat kontrollisüsteemi põhiõiguste, isikuandmete kaitse ja privaatsuse tagamise aspektist.

Eesti seisukohta ETIASe suhtes vaata siit.

Vaata ka:
Interoperability of European information systems for border management and security (15.06.2017)

EDPS Opinion on the Proposal for a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) (2017)

Euroopa Liidu olukord 2016. aastal: komisjoni eesmärgiks on välispiiride tugevdamine

Julgeolekuliit: Komisjon paneb ette ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi

Lisaks:
EU borders and shifting internal security : technology, externalization and accountability / ed. by Raphael Bossong, Helena Carrapico. – Cham [etc] : Springer, 2016. – X, 238 lk.

EU immigration and asylum law : (text and commentary). Volume 1, Visas and border controls / ed. by Steve Peers … [et al.]. – Leiden ; Boston : Nijhoff, 2012. – VIII, 411 lk.

Fundamental rights at airports: border checks at five international airports in the European Union / European Union Agency for Fundamental Rights. – Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2014. – 118 lk.

Kau, Marcel. Rechtsharmonisierung : Untersuchung zur europäischen Finalität dargestellt am Beispiel des Grenzkontroll-, Ausländer- und Asylrechts. – Tübingen : Mohr Siebeck, 2016. – XXXIII, 772 lk.

Staniforth, Andrew.  Blackstone’s handbook of ports and border security. – Oxford : Oxford University Press, 2013. – XLII, 450 lk.

Spijkerboer, Thomas. Wasted lives. Borders and the right to life of people crossing them // Nordic Journal of International Law (2017) nr. 1, lk. 1-29.