Euroopa Komisjon avaldas 2017. aasta aprillis ülevaate EU Justice Scoreboard, mis võrdleb Euroopa Liidu liikmesriikide justiitssüsteemide tõhusust, kvaliteeti ja sõltumatust. Erinevalt eelmistest aastatest pöörati sellel aastal tähelepanu  kohtusüsteemi sellistele aspektidele nagu kodanike ligipääs õigusemõistmisele ja kohtutega suhtlemise kanalid. Esimest korda peatuti ka rahapesuga seotud kriminaalasjade menetluste pikkusel.

Võrdlustabelite eesmärgiks ei ole hinnata õigusemõistmise toimimist liikmesriikides, vaid anda usaldusväärset infot kohtusüsteemi arendamiseks ja õigusemõistmise täiustamiseks. Infot ülevaate koostamiseks kogutakse erinevatest allikatest. Olulisimad andmed saadakse Euroopa  Nõukogu õigussüsteemi tõhususe hindamise komisjonilt (CEPEJ), aga ka Euroopa kohtute nõukogude võrgustikult, Euroopa Liidu kõrgemate kohtute presidentide ühenduselt, Euroopa advokatuuride ja õigusliitude nõukogult (CCBE) ning Euroopa Liidu õigusloome valdkondlikelt komisjonidelt.

2017. aastal oli Eesti kohtusüsteem teiste liikmesriikidega võrreldes esimene digitaalses suhtlemises ning Taani järel teisel kohal tsiviil- ja haldusasjade lahendamise kiiruses esimese astme kohtutes. Pikemalt Eesti kohast 2017. aasta võrdlustabelites ning justiitsminister Urmas Reinsalu selgitusi loe siit.

Eesti kohtumenetlus on jätkuvalt Euroopa üks tõhusamaid ja kiiremaid. Seda kinnitab ka uus Euroopa Liidu justiitssüsteemide võrdlustabel Justice Scoreboard 2019. Väikest ülevaadet koos justiitsministri ja riigikohtu esimehe kommentaaridega vaata siit.

Vaata ka:
The future of law and eTechnologies / ed. by Tanel Kerikmäe, Addi Rull. – Cham [etc.] : Springer, 2016. – XI, 233 lk.

Kasper, Agnes ; Laurits, Eneli. Challenges in collecting digital evidence: a legal perspective // The future of law and eTechnologies. – 2016, lk. 195-233.

Koitmäe, Toomas. Kohtupidamise kohtade optimeerimise võimalikkusest ja vajadusest Eestis : [magistritöö] / Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, karistusõiguse osakond ; juhendaja: Andreas Kangur. – Tartu : Tartu Ülikool, 2018.

Laffranque, Julia ; Sarapuu, Angelika. Mõistlik aeg ning selle tagamine tsiviil- ja halduskohtumenetluses // Juridica (2013) nr. 10, lk. 727-741.

Sõster, Kaija. Kiirem kriminaalmenetlus mõistliku menetlusaja tagamise kontekstis : [magistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Jaan Ginter. – Tartu : Tartu Ülikool, 2014.

Talviste, Karin. Õiguse mõistlikule menetlusajale rikkumise heastamise võimalused kriminaalmenetluses : [magistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Jaan Sootak. – Tartu : Tartu Ülikool, 2015.

Tuul, Kristjan. Mõistliku menetlusaja rikkumise heastamise teed süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seaduses : [magistritöö] / Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, karistusõiguse osakond ; juhendaja: Priit Pikamäe, kaasjuhendaja: Andreas Kangur. – Tartu : Tartu Ülikool, 2018.