Otsi

Kuu

detsember 2016

Ettevõtlusest Eestis ja maailmas

Maailmapanga uuring Doing Business 2017 paigutab Eesti ettevõtluse lihtsuse poolest maailmas 12. kohale 190 riigi väikeettevõtjate hulgas. Parim on Uus-Meremaa, teine Singapur ja kolmas Taani.

Uuringus mõõdetakse ettevõtteid küsitledes, kui lihtne on ühes riigis alustada ettevõtlusega, saada ehitusluba, elektriühendust ja laenu, registreerida vara, maksta makse, kaubelda üle piiride, jõustada lepinguid ja lahendada maksejõuetust.

Eesti on kõrgematel kohtadel vara registreerimise (6. koht), ehitusloa saamise (9. koht), lepingute jõustamise (11. koht) ja ettevõtlusega alustamise (14. koht) alajaotustes. 2016. aastal avaldatud raportis Doing Business 2016 oli Eesti 16. kohal.

Loe lisaks Maailmapanga veebist.

Maailmapanga e-raamatuid loe andmebaasist:
World Bank Open Knowledge Repository (OKR)

 

 

Julgeolek ja põhiõigused

Tänapäeva ühiskond seisab silmitsi nii majanduskriiside, inimtegevusest põhjustatud kliimamuutuste, toidunappuse, keskkonnakatastroofide, terrori- ja küberrünnakute kui ka isikliku julgeoleku ja inimõiguste rikkumise probleemidega. Järjest olulisemaks on muutumas tavakodanike julgeoleku tagamine riigisisesel ja rahvusvahelisel tasandil. Artiklite kogumikus Security and international law käsitletakse julgeoleku ja rahvusvahelise õiguse vastastikust mõju, põhimõtteid ja väärtusi erinevates julgeolekuvaldkondades.

Üha rohkem räägitakse ka põhiõiguste piiramisest julgeoleku tagamise eesmärgil. Inimõiguste Instituut avaldas 6. detsembril 2016 uuringu Avaliku arvamuse uuring inimõigustest Eestis, milles uuriti muuhulgas Eesti elanike valmisolekut teha järeleandmisi oma põhiõigustes. Uuringu kokkuvõtet loe siit, ülevaatlikke graafikuid vaata siit.

Julgeoleku tagamise ja põhiõiguste kaitse teema oli fookuses ka meie väljaande Summaria Iuridica selle aasta neljandas numbris.

Inimeste privaatsuse kaitsmisega on seotud Euroopa Kohtu 21. detsembril 2016 tehtud otsus, mis puudutab mobiilside kohta andmete kogumist erinevate organisatsioonide poolt.  Kuna andmete kogumise ja kasutamise regulatsioon on liikmesriigiti erinev, annab otsus selge suunise, et mobiilioperaatorid tohivad andmeid väljastada vaid raskete kuritegude avastamise ja ennetamise puhul. Tutvu kohtuotsusega siin.

Väikeriikidest Euroopa Liidus

Small states and the European Union : economic perspectives / edited by Lino Briguglio

Väikeriigid on majanduslikult haavatavad. Nende käekäiku mõjutavad oluliselt välised majandustegurid, mille osas neil endil sõnaõigust ei ole ja see peegeldub ka riikide majanduslikus heaolus. Käesolevas raamatus keskendutakse kümnele alla kolme miljoni elanikuga väikeriigile, sealhulgas Eestile. Nende hulgas on nii Euroopa Liidu liikmeid kui ka kandidaatriike. Väikeriikide majanduslikku struktuuri analüüsides tuuakse välja, kuidas ja mil määral mõjutab või mõjutaks Euroopa Liitu kuulumine nende riikide majandust. Kas Liitu kuulumisega kaasneb rohkelt majanduslikke väljakutseid või lõigatakse liikmesusest vaid kasu?

Raamat sisaldab Tarmo Kalveti artiklit “The Estonian Economy: Structure, Performance and Prospects”.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑